AURINKOPANEELIT PAKOLLISIKSI UUDISRAKENNUKSIIN

Aurinkoenergiastrategia on osa EU:n RepowerEU-suunnitelmaa Venäjän fossiilisten polttoaineiden asteittaisesta luopumisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta vastauksena Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan. Euroopan komission mukaan aurinkoenergialla on potentiaalia tulla osaksi yleistä energiajärjestelmää tuottamalla sähköä ja lämpöä kotitalouksille ja teollisuudelle. Strategiassa asetetaan tavoitteeksi yli 320 GW uutta aurinkosähkökapasiteettia vuoteen 2025 mennessä ja lähes 600 GW vuoteen 2030 mennessä. Näiden etupainotteisten lisäkapasiteettien odotetaan syrjäyttävän 9 miljardin kuutiometrin maakaasun kulutuksen vuosittain vuoteen 2027 mennessä.

EU:n aurinkoenergiastrategia sisältää seuraavat aloitteet:

  • Euroopan Aurinkovoimala katoille-aloite
  • EU:n laajamittainen osaamiskumppanuus uusiutuvan energian alalla
  • EU:n aurinkosähköalan liitto
  • ja komission lupapaketti (lainsäädäntöehdotus, suositus ja ohjeet).

MITÄ ASETUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN?

Näillä aloitteilla otetaan käyttöön oikeudellisesti sitova EU:n aurinkopaneelivelvoite varmistaa aurinkopaneelien nopeutettu asentaminen rakennuksiin, auttaa luomaan ammattitaitoista työvoimaa, joka tarvitaan aurinkopaneelien tuotantoon, asentamiseen ja ylläpitoon, ja tukea EU:n teollisuutta aurinkosähköpaneelien kotimaisen tuotannon laajentamisessa. Aurinkoenergian katolle asentaminen tulee pakolliseksi kaikkiin uusiin julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin, joiden hyötypinta-ala on yli 250 m2 vuoteen 2026 mennessä, kaikkiin olemassa oleviin julkisiin ja liikerakennuksiin, joiden hyötypinta-ala on yli 250 m2 vuoteen 2027 mennessä, sekä kaikkiin uusiin asuinrakennuksiin vuoteen 2027 mennessä. 2029. Lisäksi komissio pyrkii lyhentämään ja yksinkertaistamaan lupamenettelyjä lainsäädäntöehdotuksella, suosituksella ja ohjeilla.

Joitakin EU:n aurinkoenergiastrategian mukaisia ​​lisätoimenpiteitä ovat muun muassa ohjeiden antaminen jäsenvaltioille aurinkoenergian innovatiivisten käyttöönottomuotojen edistämiseksi, aurinkoenergian hankinnalle omistetun käytäntöyhteisön luominen Big Public Buyers -aloitteen puitteissa sekä tasavirtateknologian käyttöönotto ja yhteistyö eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointiorganisaatioiden kanssa tasavirtasovellusten aloilla, ehdottaa ekosuunnitteludirektiivin ja energiamerkintäasetuksen soveltamista aurinkosähköjärjestelmiin sekä lainsäädäntöaloitetta, jolla kielletään pakkotyöllä valmistetut tuotteet Yhtenäismarkkinat, energiayhteisöjen rahoitusvälineen peräkkäisen rahoituksen tarjoaminen EU:n energiayhteisöhankkeille LIFE-ohjelman puitteissa, yhteisen strategisen aurinkoenergian tutkimus- ja innovaatiotoimintaohjelman kehittäminen jäsenvaltioiden kanssa sekä aurinkoenergiaa koskevan tutkimuksen ja innovaation lippulaivahankkeen käynnistäminen. Horisontti Euroopassa.

MUUT ASETUKSEN TAVOITTEET

Jäsenvaltioita rohkaistaan ​​myös kannustamaan aurinkoenergian varastointilaitteiden asentamista, tukemaan energiayhteisöjä ja arvioimaan sähkötariffeja esimerkiksi sen perusteella, mitä etuja saadaan aikaan eriytetyistä jakeluverkkotariffeista huippukuormituksen ja verkon ruuhkautumisen hallinnassa. Komissio aikoo myös tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sähköajoneuvojen latauksen helpottamiseksi ja kysyntäpuolen joustavuutta koskevan verkkosäännön kehittämiseksi.

EU Solar Energy Strategy