Tietosuojaseloste

ASIAKAS- JA YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERIÄ KOSKEVA
TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Ralos Oy, 2853297-3
Yhteystiedot: Verstaankatu 7. lh5, 33100 Tampere
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Matti Jokinen, matti@ralos.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava Matti Jokinen, matti@ralos.fi

REKISTERÖIDYT

Rekisterissä ovat asiakkaat, toimittajat sekä yhteistyökumppanit

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteiden hoitaminen
  • Palveluistamme kertominen
  • Suunnitelmien toimittaminen
  • Työmaatoiminta
  • Laskutus
  • Suunnitelmien yhteensovitus ja tarkastus
  • Aurinkovoimaloiden tuotonseuranta
  • Aurinkovoimaloiden vianselvitys takuun puitteissa
  • Käyttöönottotarkastukseen vaadittavat lain edellyttämät tiedot kohteista

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes
  asia saadaan ratkaistua.

  VALITUSOIKEUS

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
  henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot
  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Aurinkovoimalan koko ja tyyppi
  • Aurinkovoimalan sijainti ja asennusolosuhteet
  • Mahdollisen puolison tai yhteyshenkilön em. tiedot

  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
  matti@ralos.fi

  TARKASTUSOIKEUS

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  VASTUSTAMISOIKEUS

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
  lainvastaisesti.

  SUORAMARKKINOINTIKIELTO

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  POISTO-OIKEUS

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
  poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei
  voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla
  poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
  Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 8) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
  asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ralos Oy:n ulkopuolelle. Jos asiakas sallii tarjouspyynnön tietojen luovutuksen rekisterinpitäjän jälleenmyyjille, luovutetaan tarjouspyyntöön liittyvät rekisteritiedot kolmannelle osapuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

  KÄSITTELYN KESTO

  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
  käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
  käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

  Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. Google, Microsoft, Dropbox jne. Asiakkaan halutessa pilvipohjainen etävalvontajärjestelmä, tietoja voidaan siirtää myös järjestelmän ylläpitäjälle. Osalla palvelun tarjoajista palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella.

  Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

  AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

  Tampereella 1.1.2023

  Matti Jokinen

  Toimitusjohtaja
  Ralos Oy