CLIPPING (Leikkaaminen)

Aurinkovoimalan paneeliteho mitoitetaan usein 1.2 kertaa voimalan invertterien nimellistehoa isommaksi. Tästä ylimitoittamisesta aiheutuu tilanne, jossa paneelin maksimituotolla invertteri ”leikkaa” huipputehoa (”Invertter Clipping” kuvassa alla). Aurinkopaneelit voivat esimerkiksi keskipäivällä tuottaa 10 kW energiaa jolloin invertterin maksimitehon ollessa 8 kW leikkaantuu 2 kW pois, eikä sitä saada tällöin käyttöön.

Otetaan esimerkkinä Ralos M-aurinkovoimala:

Paneeliteho (DC-teho) yhteensä:6300 Wp
Invertteriteho (AC-teho) yhteensä: 5400 VA
Mitoittamiskerroin: 6300 / 5400 =  1,17

Voimalasta ulos saatava teho on 5400 VA, vaikka paneeliteho on 6300 Wp.

Maksimiteholtaan pienempi invertteri ”herää” kuitenkin aikaisemmin ja näin tuottaa enemmän energiaa aamu- ja ilta-auringossa, joka taas kohtaa paremmin esimerkiksi omakotitalon kulutuksen kanssa (kuvassa A ja C). Invertteritehoa suurempi tuotto leikkautuu pois (B).

​Invertteritehon sopivalla alimitoittamisella saadaan parhaimmillaan merkittäviä säästöjä ja paremmat tuotot sijoitukselle. Invertterien hinnat nousevat suhteessa tehoon, eli mitä tehokkaampi invertteri sen kalliimpi. Suuremmasta invertteristä saatu tuottohyöty ei välttämättä ylitä suuremman invertterin kustannusta. Usein myös paneeleilta saatava huipputeho on juuri silloin (keskipäivä, alkukesä), kun se muutenkin menisi ylituottona valtakunnan verkkoon eikä omaan käyttöön.

​Aurinkopaneelien tehonalentuminen ajansaatossa aiheuttaa sen, että invertterit ovat tulevaisuudessa ylimitoitettuja, mikäli niitä ei alimitoiteta asennusvaiheessa. Tässä tilanteessa invertteritehoa on ns. ylimääräistä, eikä sitä saada käyttöön missään tilanteessa.

Eritoten Suomessa invertterin alimitoittaminen tulee ottaa huomioon, johtuen alhaisesta auringonsäteilystä. Suomen leveyspiireillä harvoin päästään paneelien maksimitehoille, joten alimitoittaminen on suotuisaa, eikä ole järkeä maksaa ylimääräisestä invertteritehosta. Paneelit ovat useimmiten loivemmassa kulmassa kuin optimi olisi. Samoin katon ilmansuunta ei välttämättä ole aina etelään, jolloin huipputehoihin ei Suomessa tulla pääsemään. Lisäksi kesän lämpötilat ylittäessään 25 astetta, heikentävät paneeleiden tuottoa. Tästä syystä parhaimmat tuotot tulevat kylmällä loppukevään auringolla.

Suositeltu mitoittamiskerroin on Suomessa noin 1.2. Tällä kertoimella toteutettu järjestelmä on kustannustehokas koko elinkaarensa ajan. Yleisesti ei suositella yli 1.5 mitoittamiskerrointa. Esimerkiksi mikroinvertterivalmistaja Hoymiles ei suosittele yli 1.35 kerrointa, tämän ylittäminen huonontaa invertterien toimintaikää, tehokkuutta ja luotettavuutta.

Clipping eli leikkaaminen ei siis ole huono asia vaan voimalan ominaisuus, joka parhaimmillaan parantaa voimalan omakäyttöastetta, kustannustehokkuutta ja eliniän aikaisia tuottoja. Ralos aurinkovoimaloiden suunnittelussa clipping otetaan aina huomioon.